Bent Mathias Lauritsen Hauskov

Bendt Mathias Lauridsen Hauskov er født i begyndelsen af marts måned 1722 i Gudum som søn af Laurids Villesen i Hauskov og Kirsten Jensdatter fra Sønderbye i Hygum. Han blev fremstillet i Gudum kirke den 23. marts samme år.
Han giftede sig første gang med Else Andersdatter *) fra Nørre Nissum, datter af rytterbonden i Hyldgaard, Anders Jøssen og hans kone Karen Mortensdatter fra Torngaard. Else døde af den “grasserende Hissige Sygdom” og blev begravet d. 24. december 1771.
*) Else var niece til ane nr. 494, Jens Jøssen, og kusine til ane nr. 247, Karen Jensdatter. (B77- sp1 s. 533 den 11. Sept. 1778.)

Da svigerfaderen Anders Jøssen døde den 18. januar 1733 afholdtes der skifte (skifteprotokollen under 9. 2. 1733). Bendt Hauskovs far, Lars Villadsen Hauskov var en af de udtagne to vurderingsmænd.
Laurs Villesen underskrev også skiftet efter Elses farbror, Jens. Else var da 9 år, så hun må være født kort før faderens død 1733. Hun arvede efter farbroderen 105 Rd. 3 M 15 17/18 Sk. Af skiftet kan vi slutte, at der har været et vist samkvem mellem de to velhavende familier – samt at Bendt fik et godt “gifte”. (Skifteprotokollen under d. 9. 02. 1733)

Bendt Hauskovs forretning lå på Vesterbjerg med udsigt over fjorden – der hvor nu museet har sin parkeringsplads
Bendt Hauskov blev handelsuddannet og allerede, da han var omkring 25 år, købte han en ejendom af Jens Graversen Berg i Lemvig. På samme tid ansøgte han byrådet om borgerbrev. Skødet og borgerbrevet – tilladelsen til at drive handel i Lemvig – ses i tingbogen under den 22. september 1747.
Fredagen den 22 Sept: 1747
For retten fremkomb Bendt Mathisen Lasen som fremlagde Et Hannem af velagted Jens Graversen Berg her i Lemvig gifen Skiøde Dateret 21. Sept: 1747 paa Papir No 3 halfaden Rdld= same Tiid hand begierede læst protocolleret og med Rettens paaskriftpapir at maatte blifve tilstillet som lyde saaledes: fol. 341:

For retten mødte Velagte Bent Mathiasen Lasen Haugeschou, som gaf tilkiende at hand her i Lemvig hafde tilkiøbt sig Én gaard hvor hand – – – ogsaa om at byge og boe til den Ende var begierede ham hans Borgerskab her at maatte tillades og af Retten blef Cor. . . .og bemt: Bent Mathiasen aflagde med oprakt finger efter loven hans Borgerskabs Ord som og i Retten fremblagde det forordnede ustempled papir N 21 til en half Rd: hvorpaa ham hans Borgerskabsbrev maatte beskrefen meddelt følger nu det fremblagte skiøde N B half anden Rdlr.

Cixtus 1747
Kiendes Jeg Undersk: Jens Graversen Borger og indvaaner i Lemvig og hermed for alle vitterliggiør, at ieg af frj villie og velbraad hud og min kiere hustue Mette Jensdatters Samtycke, haver soldt og afhændet, so Som ieg og hermed sælger schøder og aldeles afhænder fra mig og min Hustrue og begge vores arfvinger til Erlige og Velagte ungkarl Bent Mathias Larsen Hauschou og hans Arfvinger min tilhørende gaard, huuse og pladser, Er beliggende her i Lemvigs Vestergade som ieg nu iboe, med alt hvis Bygning og nagelfast findes, og stræcker sig beml: gaard og grund foran i den sydlige side til odelveien, Vester paa med vanddraab til en liden gyde fra beml: adelsvei til stranden og adelsvei Efter Plankeværch afviisning, øster Ende j lige maade til adelsstranden afvender alt efter mig forhen gifven skiøde af dato 21d Maj 1728. Med en lade huus beliggende næst Væsten for Mathias Peders: ladehuus og fællesplads og indgang jmellem forans=ladehuusog for bemt: Mathias Peders: Hostings huus forefindes, Saa velsom og en til liggende alt vores nu tilhørende og Eiede Markjorder beliggende udi Lemvig Vester marck som bestaae af 4re stùcker frj kiøb Agerjord som følger, Nemlig: først et stk: jord kaldes kringeltoft beliggende Synden for adelveien til Ballegaard streckende sig fra lille Ballevand og bem: odelvej med Enden til Mons Laurs Vandborgs Ejendomb og digen afvandrer, mod Sønder og Sydvæstsiden ind til Ermeldte Monsr: Vandborgs jord Uldkier Røn kaldet, paa Vester side ind til Peder Peders: Thorsjord og den der imellem ligende Reeber jorder som kaldes Mølaggere, beliggende ligeledes paa Lemvigs Væster Marck næst øster side langs med dend dige som er opkast om Mølle toften langs med Ermeltte Sr. Olle Peitters j brug havende kirchetoft, Nørpaa til digen ved Væster backken sampt digen med, som same tvende Reeber jord tilhører for sin aaeschud og Syn derpaa til adelsvejen, hvilcket foranførte gaard huuse og grund med denz forhen op reignede Marchjorder grund og der tilliggende Eiendome som førhen Speci-ficeret, have ieg bekommet og er betalt til ald fornøielse med fuld værd efter sluttede kiøb det udi Reede penge klingende Mynt 400 Rdr siger fiire hundrede Rixdr=, Saa ieg tacker velbemte Bendt Mathias Hauerschou got for god og Rigtig Bettaling i alle maader, da ieg her med for mig og mine arfvinger lover og tilforpligter Bendt Mathias Laursen, at frj frel-se hiemble og til staae Bendt Mathias og Hans Arfvinger, og kiendes ieg mig og Mine arf-vinger jngen ydermer lod og deel Ret eller Rettighed efter denne dag at have til fornte gaard grune og marchjorder, mens same gaard og tilliggende Marchjorder, for fuld Eien-dom og Eie at tilhøre forbemte Bent Mathiasen og hans arfvinger, hvilket hand kand giøre sig saa rigtig som hand suines ved og kand. (B77B-sp1 s. 341a – 22.09.1747)

I januar 1752 er tolderne på besøg hos råd- og købmand, Bendt Hauskov. Der udfærdiges en liste over hans varelager – det var visselig ikke noget supermarked.
20. Marts 1756 møder Bent sammen med sine tidligere svogre Jøs Andersen, Morten Andersen og Peder Andersen for at give afkald på en arv på 120 rd. efter en søster til Bents første kone, Karen Andersdatter i Engbjerg, Jens Madsens hustru
(Tb. 1736-56, B77B-5 side 635)

1761 dør Bendt Hauskovs svigerfar, Anders Jøssen.
Da der afholdes skifte i Byskov i Nørre Nissum, er Bendt Hauskov værge for sin svigermor, Karen Mortensdatter. Det var samme år, den danske regering sendte Carsten Nibouhr og hans fæller på den berømte ekspedition til “Det lykkelige Arabien”. Nibouhrs nøjagtige optegnelser af kileskrifterne i Persepolis er grundlaget for den senere tydning af kileskriften og Mesebotaniens oldtidskultur.
Else Andersdatter dør i december 1770 – samme måned, som J. F. Struensee avancerede til den mest indflydelsesrige mand i Danmark efter konge.

Heller ikke i en købmandsforretning kan man undvære en handlekraftig husmoder. Allerede i løbet af den følgende sommer har Bendt bestemt sig. Valget falder på Maren Wiingaard Niels Jørgensen Møllers enke (viet 25. okt. 1771 – opslag 428) i Aa Mølle. Hun stammer fra Lemvig, hvor hendes far, Jens Søfrensen Viingaard, er hvidgarver.
Ved brylluppet i Gudum kirke den 25. okt. 1771 beskrives Maren Viingaard som den “dydædle og gudselskede Møe”. Det skal nu senere vise sig, at hun er en særdeles handlekraftig dame med stor økonomisk sans.
Maren tilstaar Gield til Christen Buur i Næsholt i Sneibjerg Sogn 700 Rd. Mod Pant i – den mig tilhørende korn og vandmølle Aae Mølle kaldet. 4 Td. 4. Skp. 2 Alb. Med bygning.
Det fremgår heraf at: Min salig Mands Formand Niels Pedersen Kaas, der stammede fra Balling Overmølle ved Skive, tilskødede Aae Mølle til hendes første mand, Niels Jørgensen Møller den 2. juli 1749. (Skodborg Vandf. justitspr. side 607 – 1761)

I 1780 angives det at:
Bendt Haufchou driver Handel med Specerier og alle Slags grove Vare. Han er blandt de deputerede borgere (rådmand).
At det gav ham status, ses i kirke- og tingbogen, hvor han ofte ses som fadder eller vidne ved skifter m. m.
Svogeren Peder Sløk led under de dårlige økonomiske forhold, der fulgte i kølvandet af den amerikanske Frihedskrig. Han havde ikke held i forretninger, så i 1783 måtte han bede Bendt Hauskov om et lån. Det ses ved skifteforretningen i 1783.
I samme bog 1783 (s. 550a nederst) er indført skødet, der omhandler salget af et hus matr. nr. 19.

Bent Hauskov var i 1778 ikke længere nogen ung mand. Han var i sit andet ægteskab og følte vel, at han måtte gøre, hvad der var ret og rimeligt både for sin ældste søn, Laurids, fra første ægteskab med Else Andersdatter Byskov og sin hustru, Maren Wiingaard.
Den 12. maj lader han udfærdige et dokument, der den 11. september samme år konfirmeres af kongen. Maren Wiingaard samtykker, for med dokumentet i hånden, vil hun i tilfælde af nyt ægteskab kunne sidde i uskiftet bo efter at have ”skiftet med samfrænder”. (Nygaards Sedler – Jy. Reg. 42.309 – nr. 279)
en af denne og hans ældste søn Laurids Hauskov 12. 5. samme år oprettet og af hans Hustru Maren Jensdatter Wiingaard samtykt forskrivelsen”.
1. Når Bent Mathias Hauskov dør, skal sønnen, Laurids Hauskov eller hans Efter ladte børn have udbetalt 1200 Rigsdaler.
2. Laurids Hauskov er hermed fuldkommen tilfreds.

Fire år før sin død købte Bendt Hauskov Kongensgaard i Nørre Nissum.
Christen Jørgen Fog, Forpagter paa Ørum i Thye, Giør hermed vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed Sælger, skiøder og afhænder til Velædle Hr. Bendt Hauskov, Borger og handels Mand i Lemvig, den forhen mig tilhørende Hovedgaard, Kogensgaard kaldet beliggende i Bøfling Amt, Schodborg Herred, Nørre Nissum Sogn, Hovedgaard-takst 18 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb. Hartkorn. U-Matriculerede af byggere Bach Rasmus Jensen Bredahl giver Aarlig Penge 5 Rdlr. 3 Mk.og 5 Dages Qvindearbejde i Høst eller Høeslett, og Jens Jensen Krog ibidim giver Aarlig i Penge 5 Rdlr. Og 5 Dages arbeide, disse 2de ere Tiende frie Matriculerede afbyggere Synderschou Christen Nielsen, Hartkorn 1 Td. 3 skp. 2 Fdk., giver aarlig for Skatter Tiende og Landgilde 16 Rdlr. Og 8 Dages Arbeide, Summa Hovedgaards Taxt 21 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Hartkorn item af Nørre Touborg Hartkorn 1 Td., som er brugt under Gaarden Kongsgaard, saa og et stk. indkastet Engbund, beligende ved Østergaarden i Gudum Sogn og fra Cabbel efter Skiøde kiøbt, anslaget i Hartkorn 6 Skp. 1 Fdk. 1 Alb., Ungt Mandskab paa Sønder Schou Olluf Christensen, 18 Aar, paa Bach, Jens Jensen Krog, 12 aar, og Niels Jensen, 9 aar, Johannes Sørensen Qvium, 9 aar. Men hvad i fæste Contracten eller andre forsikringer til forbem.te Fæster er udgivet af min konnes Sal. Formand, skal i alle Maader Walidere og opfyldes af nuværende eller efterkommende Ejere af Kongensgaard. Og da velbemeldte Hr. Bent Hauschou for bemeldte Hovedgaard Kongensgaard og underliggende som meldt fuldkommelig har fyldestgiort, fornøiet og betalt mig med den Accorderede Summe 6980 Rd.

Bent Hauskov dør i november 1783, der er begravelse i Lemvig den 11. november.
I kirkebogen skriver præsten: Prædikede ieg over Sr. Bendt Mathias Hauschou, som var en retsindig og brav Kiøb-Mand i Lemvig. Han døde i en alder af 61 Aar 8te Maaneder.

Fem måneder efter Bendt Hauskovs død, den 22. marts 1784, begærede Maren Wiingaard afholdt Auktion over Kongensgaard Hovedgaard.
Køberen er Christen Breinholdt i Humlum. Han erhverver gården for 5886 Rd.
Maren sælger også Forumberg (byens næstældste gård), der hører under Kongensgaard. Den købes af Laurids Gregersen Piilgaard (Sulkjær s. 106). 100 år senere kommer Forumberg igen på slægtens hænder. Den omdøbes ved den lejlighed til Vester-Bak – i dag hedder den Bakkegården.

På Snapstinget i Viborg den 29. juli 1785 udsteder stedsønnen, Laurids Hauskov *), en kvittering til Maren Viingaard, for de 1200 Rd., han har modtaget i arv efter sin far, Bendt Hauskovs. Vidnerne er Marens to svogre, bedemanden, Sr. Laurids Thoer, og rådmanden, Christen Larsen Hubert. (Tb den 15. juni 1784)
*)Købmand i Aalborg og Bendt Hauskovs ældste søn fra ægteskabet med og Anders Jøssens datter i Hyldgaards, Else Andersdatter, der var kusine til ane nr. 494, Jens Jøssen, og nr. 247, Karen Jensdatter.
Tre år senere i 1787 flytter Maren W. til Å Mølle, som sønnen bestyrer. Efter hendes død sælges møllen til Erik Nielsen Hanmark, Thyholm.

Maren var en dame, der kendte sit eget værd. I 1795 brændte 55 gader og 941 huse i København. Det fik ikke Maren Wiingaard til at ryste på hånden, den dag hun deltog i skifteforretningen efter sin søster, Sidsel Jensdatter Wiingaard, der var gift med bedemang Laurids Pedersen Thoer. Maren påstod, at nogle dyner og en dragkiste tilhørte hende. Det var man åbenbart ikke været helt enige om, så ved skiftesamlingens slutning tog Maren nøglen til dragkisten i særkelommen og gik.
Fra anden sammenhæng ved vi, at Laurids på et tidspunkt blev erklædet konkurs, så den gode Maren kan meget vel have ret. Hun kan have lånt sin forgældede søster et par dyner – men metoden virker lidt voldsom.

I 1797 rejste man “Frihedsstøtten” udenfor Københavns volde. Samme år solgte Maren Ejendommen i Vestergade til Hattemager Frans Ollesen Smidt for 90 rd. Hun boede på Aae Mølle ved Gudum, hvor sønnen, Niels Møller Hauskov, blev ansat som bestyrer.
Efter B. H’s død tilstaar Maren Wiingaard gæld til Christen Buur i Næsholt i Sneibjerg Sogn 700 Rd. Mod Pant i – den mig tilhørende korn og vandmølle Aae Mølle kaldet. 4 Td. 4. Skp. 2 Alb. Med bygning. Det fremgår heraf, at ”Min salig Mands Formand Niels Pedersen Kaas”, der stammede fra Balling Overmølle ved Skive, tilskødede Aae Mølle til hendes første mand, Niels Jørgensen Møller den 2. juli 1749.
Fem måneder efter Bendt Hauskovs død, den 22. marts 1784, begærede Maren Wiingaard Auktion over Kongensgaard Hovedgaard. Køberen er Christen Breinholdt i Humlum, der erhverver gården for 5886 Rd.
Samtidig sælger Maren Forumberg, der hører under Kongensgaard. Den købes af Laurids Gregersen Piilgaard. Ca. 100 år senere er gården igen på slægtens hænder, da Søren Christian (Dahl) køber den tilbage. Den får ved den lejlighed navnet Vester Bak. (Sulkjær s. 106)

Efter Maren Wiingaards død den 19. januar 1800 blev huset i Lemvig solgt til Hr. Lund på Kongensgaard for 261 Rd., og Aae Mølle sælges til Erik Nielsen Hanmark, Thyholm.

Den 16. juni 1800 blev der foretaget skifteforretning på Tangsgaard i Gudum.
Nogle af de fremmødte kreditorer fik deres tilgodehavende udbetalt. På grund af nogle mindre uoverensstemmelser blev skiftet udsat til den 28. februar 1801.
Erik Houmark fremlagde en skatteregning for Møllen 6 Rd 5 Mk 1 Sk
Anne Marie fordrede farverløn og skræderlønfor et stykke tøj 3 Rd 3 Mk 0 Sk

I Henseende til de hos Arvingernes Moster, Peder Sløcks Enke i Lemvig, Mette Catrine, tilgodehavende 50 Rd., da var Arvingerne Enige om, at hun ikke derfor skulle tiltales, men at de skulle tildeles enhver efter sin arveret.
Skiftet blev derefter udsat til d. 20. Juni, og Arvingerne bad, at Skiftet maatte blive sluttet. – Skifteforvalteren var Byfoged Tranberg fra Holstebro ved sin Fuldmægtig Niels Sinding med Vitterlighedsvidner Jens Skodborg og Peder Højbjerg, begge af Gudum Sogn.

Skiftet blev sluttet paa Tanggaard. Niels Møller Hauskov var tilstede paa egne og Broder Jens Severins Vegne. Jens Mærsk fra Houmaae i Hou Sogn paa sin Kone Else Kirstines Vegne. Vil Eriksen, som nu er gift med Arvingen Maren Catrine, var tilstede. Han bor i Hou Sogn paa Bæk kaldet, og for Anne Marie, som tjener Hr. Hans Hansen i Ringkøbing, var tilstæde Hr. Agerskov, Lemvig.

Boets Indtægt 2882 Rd. 2 Mk. 12 Sk.
Købesummen for Aae Mølle var med Renter 4004 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Købesummen for det af Hr. Lund købte Hus + Renter 271 Rd. 2 Mk. 8 Sk.

Boets Intægts Summa 7191 Rd. 5 Mk. 4 Sk.
Indkomne Auctionspenge. 33 Rd. 1 Mk. 2 Sk.
Summa Indtægt 7191 Rd. 0 Mk 6 Sk.

Udgifter
Ifølge Incassators
fremlagte Regning 2599 Rd 5 Mk 4 Sk.
Købmand Thygesen 1 Rd. 0 Mk 0 Sk.
Niels MøllerHauskov 60 Rd 0 Mk 0 Sk.
Jens Severin Hauskov 15 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Else Kirstine Hauskov 50 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Anne Marie Hauskov 50 Rd. 0 Mk 0 Sk.
Maren Catrine Hauskov 50 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Ditto April 1800 50 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Peder Søegaard og
Mads Pedersen + Renter 73 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
Peder Kiær 1 Rd 5 Mk. 0 Sk.
I alt 2951 Rd. 2 Mk. 4 Sk.
Boets Beholdning 4239 Rd. 0 Mk. 12 Sk.

Beskrivelse af Skiftets Bekostning (bl. a. 50 Ark 25 Rdlr) 137 Rdlr. 3 Mk. 0 Sk.

Til Deeling 4102 Rd. 0 Mk. 12Sk.
Hver af Sønnerne faa 1172 Rd. 0 Mk. 3Sk.
Hver af Døttrene faar 586 Rd. 0 Mk. 1 5/7 Sk.

Ser man på skiftebrevet, kunne man forledes til at tro, at det var en særdeles velhavende enke, der var død, men i december 1799, men kort før sin død – skrev Maren Wiingaard til Niels Offersen i Hou for at bede om henstand med betalingen af 50 Rd.

Velagte og gode Ven Niels Offersen.
Jeg er formodende, at min Sønne-Konne har Efter løfte Talt med Eder paa mine Vegne om de 50 Rdlr. Maatte blive staaende hoes miginu, da ieg der Ved skeede Tieneste da her er veest Falden mig merre Udgifter paa, end ieg havde Venttet, og desuden har ieg Kiøbt noget Ruug, som skal betalles til Snapsting, saa og et støk Mark iord, hvorfor ieg var dem behøvende, ieg Venter altsaa at Begieringen bliver opfyldt, og derom beder ieg om med allerførste et Par Ord fra Eder at til mælde mig des meere for Viisning, som ieg ikke har megen tvivl om den feiller, og i Vente her af forbliver ieg Eders Ven Inde.
M Viingaard
Aa Mølle December 1799.

Studerer man akterne lidt nærmere, ser man imidlertid tegn på, at Maren måske alligevel ikke var den rige købmandsenke.

Hardsyssel Årbog 1946 s.127 – – om Aa Mølle.
“1749 blev Aa Mølle solgt til en ung mand, som hed Niels Pedersen Kaas fra Balling Overmølle ved Skive for 460 Rd. Som man ser en ret betydelig Stigning i løbet af 30 Aar (1718 solgtes Aamølle for 289 Rd). Han er som vi ser Møllersøn. Men han levede kun otte Aar, og nu ser det ud til, at hans Enke har giftet sig med en Niels Møller, som dør 1772 40 Aar gammel.
Enken Maren Viingaard bliver Aaret efter gift igen med Bengt Hauskov, som boede i Lemvig og som rimeligvis var Købmand. De driver nu Aa Mølle dels ved Forpagter og dels ved Bestyrer i nogle Aar, indtil Bengt Hauskov ogsaa dør, for den 27. Juni 1795 pantsætter Maren, Enken efter den afgangne sal. Bengt Hauskov af Lemvig, Aamølle i Gudum Sogn til Christian Bisum, Næsholdt, Snejbjerg Sogn for 700 Rd., saaledes som samme til min sal. Mands Formand Niels Pedersen Kaas ved lovligt Skjøde af 2. Juli 1749 er overdraget.

Ordlyden af dette Pantsætningsdokument ligner jo noget en Ejendomsoverdragelse, men det er det nok alligevel ikke, for Aar 1800 dør Bengt Hauskovs Enke i Aamølle, saa hun maa jo være flyttet tilbage dertil efter Mandens død 1783 (FT. 1787 boede hun i Lemvig), for der søges da Kgl. Bevilling til som selvskiftende Arvinger at overtage Boet, og nu fremkommer to Navne, Niels Møller Hauskov og Jens Severin Hauskov.

Ansøgningen er begrundet med, at det er for at bevare Gaard og Mølleri i Hauskovslægtns Eje. Men det ser ud til, at dette er mislykkedes, thi 16.8.1801 og 1803 *) er der foretaget forskellige Pantsætninger, ligesom der ogsaa er mageskiftet Parceller for at forbedre Landbruget, og da der ikke i alle disse Papirer forekommer Navnet Hauskov, ligger det nær at antage, at Hauskovslægten har maattet vige Pladsen for mere kapitalstærke Kræfter.
*) 16.juli 1801 Auktionsprotokollen. Aa Mølle udstedt 8.7.1801 Møllerskyld 4-4- -2 Jordskyld 2 Rd. – 0Mk – 2Sk. Salgssum 4050 Rd.

Maren Wiingaards Skifte:
Paa den højvelbårne Hr. Amtmand Hansen kommitterede Skifteforvalter Hr. By- og Herredsfoged Tranberg i Holstebroe hans Vegne modte i Dag den 6. Marti 1800 hans Fuldmægtig Niels Sinding fra bemeldte Holstebroe i Aae Mølle i Gudum Sogn for der at holde lovlig Registerings og Vurderingsforretning efter sammestæds afdøde Enke Madame Hauskov til videre paafølgende Skifte og Deling Mellem Arvingerne, som bleve opgivne saaledes:
a. En Søn Niels Møller Hauskov, her i Møllen, 26 Aar.
b. En Søn Jens Severin Hauskov, 25 Aar, saavit vides i Bogense i Fyhn.
c. En Datter Else Kirstine Hauskov, her i Møllen, 23 Aar.
d. En lille Datter Anne Marie Hauskov, ibidim, 20 Aar.
e. En Datter Maren Cathrine Hauskov paa Krogsgaard i Gudum, 20 Aar.

I Dag var tilstæde af Arvingerne Litr. a., c., d,. Niels Møller er tilstæde paa egne Søstres Vegne som deres fødte Værge efter Loven. Og for hans fraværende Broder ville han paasee hans Tarv og Beste tillige.
Dernæst blev fremlagt Anmeldelse om Dødsfaldet under 19. Januar sidst, og i Overværelse af Forbemeldte og Vitterligheds- og Vurderingsmænd, Sognefogeden Jens Nørskodgaard og Niels fra Skodborg her i Sognet, blev registeret og vurderet:
I Møllestuen Rd. Mk. Sk.
1 langt Fyrrebord 0 Rd. 3 Mk. 0 Sk.
1 lang Fyrreskammel 0 Rd. 1 Mk. 8 Sk.
4 andre Skamler 0 Rd. 3 Mk. 4 Sk.
1 Jern Bielægger Kakkelovn 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 aatedags Uhr med Futeral 6 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
1 Spil i sort Ramme 0 Rd. 1 Mk. 8 Sk.
2 Skrivetavler 0 Rd. 2 Mk. 8 Sk.
3 Hyldegardiner 0 Rd. 1 Mk. 0 Sk.
1 Biblia 0 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
1 Christian V. Danske Lovbog 0 Rd. 1 Mk. 0 Sk.
1 stor gl. Biblia 0 Rd. 3 Mk. 0 Sk.
1 Fyrfad 0 Rd. 0 Mk. 8 Sk.
1 Kruus med Tinlaag, 1 Karaffel 0 Rd. 1 Mk. 6 Sk.
1 hvid Flaske, 1 sort do., 4 Glas 0 Rd. 1 Mk. 8 Sk.
1 Huuspostil, 1 liden Biblia 0 Rd. 4 Mk. 8 Sk.
1 gudelig Bog, 1 Klædebørste 0 Rd. 0 Mk. 12 Sk.
1 Vognskriin 0 Rd. 2 Mk. 0 Sk.

I Sovekammeret:
1 Jernbilægger Kakkelovn 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
2 Lænestole 0 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
2 Træe Stole 0 Rd. 2 Mk. 0 Sk.
1 Viseværk 1 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
1 liden Fyrfad 0 Rd. 0 Mk. 12 Sk.
1 Glas, 1 speil i sort Ramme 0 Rd. 1 Mk. 12 Sk.
1 4-Lispunds Bismer, 1 firkantet Flaske 1 Rd. 1 Mk. 6 Sk.
1 Bord med Lædderbetræk, 1 lidet Skrin 0 Rd. 5 Mk. 0 Sk.
1 Flaskefod, 1 lidet Skrin 0 Rd. 3 Mk. 8 Sk.
1 Dragkiste af Eg, blev anmeldt at
tilhøre Datteren Else Kirstine.
1 Fyrer, blaae malet Skatol med Skab 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
deri: 2 messing Tøndehaver 0 Rd. 1 Mk. 8 Sk.
deri: endvidre noget Ragelse 0 Rd. 0 Mk. 4 Sk.

I den øverste og første Skuffe intet.

I den anden Skuffe:
1 Par Blaargarns Lagener 0 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
2 Par ditto, 1 Par Hørgarns do. 2 Rd. 2 Mk. 0 Sk.
3 gl. Servietter 0 Rd. 0 Mk. 8 Sk.

I den tredie og underste Skuffe:
Nogle Klude 0 Rd. 0 Mk. 8 Sk.
1 Par Vinduesrammer 0 Rd. 0 Mk. 4 Sk.

Paa en Alkobe Sæng:
1 blaae og hvid Olmerdugs Overdy 4 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 blaaestribet do. Underdyne 2 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 blaae og hvidstribet Hovedpude 0 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
1 blaaestribet Bolster do. 0 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
1 rødstribet Olmerdugs do Hyl 1 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
1 Foldsæng 0 Rd. 3 Mk. 8 Sk.
1 hvid Porselains Kaffekande 0 Rd. 2 Mk. 0 Sk.
2 Par Teekopper, 2 sorte Teepotter 0 Rd. 1 Mk. 2 Sk.
1 blik Teedose, 2 Sængehæster 0 Rd. 0 Mk. 8 Sk.

I Storstuen:
1 Steenbord 2 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
2 forgyldte Spejle, 1 Spejl i sort Ramme 2 Rd. 2 Mk. 0 Sk.
12 Stole med forgyldt Lædder Betræk 6 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 lidet blaae malet Bord 0 Rd. 3 Mk. 0 Sk.
2 Gipsstykker, 1 Jern Tærtepande 0 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
1 Jern Kakkelovn beskadiget 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 Mæssingfad med do. Foed 1 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
7 Mæssinglysestager, 1 Tin Stage 2 Rd. 3 Mk. 0 Sk.
1 gammeldags blaamalet Eege Skab 4 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 indlagt Dragkiste med Laase og Beslag 6 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Deri den Afdødes Gangklæder, som Formynderen og Døttrene anmeldte, at hun tilforn havde skjenket Døttrene til lige Deling imellem dem under Værges Opsyn, hvorom de fremlagde et Document.
1 bruun Stenkrus med Sølvlaag 4 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
3 do. med do. 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 Sølvbæger, 1 mindre do 6 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 do Sukkerbøsse 5 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 lidet Saltkar 1 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 do Potageske 4 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
6 do Spiseskeer af 1750 6 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
19 do 16 Rd. 1 Mk. 0 Sk.
13 Teeskeer 3 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 Sølv sukkertang 0 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
1 do Snustobaksdose 1 Rd. 2 Mk. 0 Sk.
1 do 1 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 do Skjeldpadde(formet) med Sølvbeslag 0 Rd. 2 Mk. 0 Sk.
3 Par Vinduesgardiner 1 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
1 Teebakke, hvori en deel gl. Bøger 0 Rd. 1 Mk. 0 Sk.
1 blaae malet Ege Kiste, hvori en deel af berørte Enkes Klæder 1 Eege Dragkiste, tilhører den eene af Døttrene

Paa Overkammeret:
1 Stolpesæng med Omslag og Sængeklæder
2 Par Vinduesgardiner me Kappe 0 Rd 3 Mk. 0 Sk.
1 Speil i sort Ramme 0 Rd 1 Mk. 0 Sk.
1 Mæssing Kaffekande 1 Rd 2 Mk. 0 Sk.
1 rød Bord, 2 Stole 0 Rd 5 Mk. 0 Sk.
1 liden Eege Dragkiste 2 Rd 0 Mk. 0 Sk.
4 Par Blaarlærreds Lagener 2 Rd 0 Mk. 0 Sk.
1 Hørgarns Drejls Dug 0 Rd 2 Mk. 0 Sk.
2 do 0 Rd 5 Mk. 0 Sk.
3 do Servietter 0 Rd 2 Mk. 4 Sk.
2 do Pudevaar, 1 gl. Deejlsdug 0 Rd 4 Mk. 8 Sk.
1 Damaskes Dug, 1 gl. Dug 0 Rd 1 Mk. 2 Sk.
2 hvide Steenkrukker, 1 Tin Maal 0 Rd 0 Mk. 10 Sk.
1 Kobberpotte med Skaft, 1 Flaske 0 Rd 1 Mk. 0 Sk.

I Spisekammeret:
1 Øltønde 0 Rd 2 Mk. 0 Sk.
1 Ølanker, 1 Øltrakt, 1 do Rivjærn 0 Rd 1 Mk. 4 Sk.
1 Kobbermaal, 1 Potte, 1 Pælemaal 0 Rd 1 Mk. 4 Sk.
1 Jærn Mæssing Lysesax, beskadiget 0 Rd 0 Mk. 4 Sk.
1 Mæssing Lysesax 0 Rd 0 Mk. 12 Sk.

Paa Loftet bl.a.:
1 Løb, 1 Otting, 2 gl. blaae Rejsekapper,
2 gl Hynder, nogle Sække, 2 Lysekasser, 1 rød
Natskrin, 1 Jern Fork, 1 Mæssing Fad,
1 Skabilkenhoved –
( Paphoved til at danne en Kappe over)
1 Tin Teepotte, 1 Tabolet, 1 Par gl. Karter,
2 ryslædder betrækket Stole, 1 Haspetræ, 1 Stegespid,
10 Td. Rug, 40 Rdlr, 4 Tdr Rug i en Møllebing 16 Rd. 5 Mk. 6 Sk.
1½ Td Byg, 4 Rdlr., 1 Td Malt, 10 Skp Byg 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk
1 1 Dejnekar med 2 Jern Baand 0 Rd. 2 Mk. 8 Sk
1 gl Rokke, 1 Lodbænk, noget Kobbertøj,
Tin Lysestager, 2 store Tin Fade, 1 Lispund 4 Rd. 0 Mk. 0 Sk
2 mindre Tin Fade a’ 10 Pund a’ 24 Sk. 2 Rd. 0 Mk. 8 Sk
2 dybe og 2 mindre dybe, 12 Pund a’ 24 Sk. 3 Rd. 0 Mk. 0 Sk
4 Fade, vog 10 Pund 2 Rd. 3 Mk. 0 Sk
3 andre Fad, vog 11½ Pund 2 Rd. 5 Mk. 4 Sk
1 Dusin Tin Tallerkener dybe, 14½ Pund 3 Rd. 3 Mk. 12 Sk
1 do. do. flade, 12½ Pund 2 Rd. 3 Mk. 10 Sk
1 do do flad 3 Rd. 1 Mk. 8 Sk
1 Stk. gl. Tin 2 Pund a’ 1 Mk. 0 Rd. 2 Mk. 0 Sk

I Kjøkkenet:
1 stor Tinfad, 1 mindte do og 1 Tinskaal 0 Rd. 2 Mk. 8 Sk
2 dybe tinfade4½ Pund a’ 20 Sk. 0 Rd. 5 Mk. 10 Sk
1 Forhammer, 1 Hovtang 0 Rd. 3 Mk. 0 Sk
1 Mæssing Fyrfad, 1 do Morter 1 Rd. 1 Mk. 0 Sk
7 Tin Talerkner og en Brik, 7 Pund 1 Rd. 1 Mk. 0 Sk
8 hvide Steentalerkner, flade 0 Rd. 2 Mk. 0 Sk
1 Tin Tallerken med Navne 0 Rd. 0 Mk. 8 Sk
1 gode Raad Jern, 2 Vaffeljerg 1 Rd. 3 Mk. 0 Sk
1 Mæssing Dørslag, 1 krum Kniv 0 Rd. 2 Mk. 0 Sk
:
2 Tin Fade 1 Rd. 3 Mk. 0 Sk
1 Anker, 1 Tønde, 6 saltfierdinger 2 Rd. 0 Mk. 0 Sk
1 Skjegmand ( Øldunk ), 1 liden do. 0 Rd. 2 Mk. 0 Sk

I Bryggerset:
Nogle Kar og Ballier, 1 Kjerne, 1 Flødebøtte,
4 Dravtønder, 1 Karstol, nogle Spande, 1 Sold,
nogle Løbe, 2 Ildforker, 1 Kobber Kjedel i Grue 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk

I Gaarden Bl.a:
1 Stang og Kjæde af Jern til en Hund 2 Rd. 0 Mk. 0 Sk
1 Møg Styvte, 1 beslagen Vogn med aasæt 20 Rd. 0 Mk. 0 Sk
1 Slibesteen med Jern Drag og Trug 0 Rd. 3 Mk. 0 Sk
Nogle Agestole, 1 blaae Kane 5 Rd. 0 Mk. 0 Sk

I et Udkammer bl.a.
1 Rulle, 1 fast Sængestæd med Klæder
I Tørvehuset bl.a.
1 Høvlebænk
I Loen:
1 Hakkelseskiste med 2 Knive, 1 Si, 1 Sold 1 Pleil

Kreaturer:
1 rødbroget Koe 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk
1 rød do 10 Rd. 0 Mk. 0 Sk
1 sort Koe 8 Rd. 0 Mk. 0 Sk
4 Faar, 1 Væder 6 Rd. 0 Mk. 0 Sk
Noget Seletøj og Reb og lign.

I Sønderhuset:
Nogle Redskaber
Derefter blev Møllegaarden med Ejendomme 2 Skp. 0 Fjdk. 2 Alb. Hartkorn, Agger og Eng, og Mølleskyld 4 Tdr. 4 Skp. 0 Fjdk. 2 Alb samt Mølleværket, hvori der drives 2 Qværner, item Vindspil med Behør, nogle Redskaber, 1 Toldkop,
vurderet for Summa 2500 Rd. 0 Mk. 0 Sk
Det registerede og vurderede lovede Niels Møller Hauskov at have Opsigt med og lovede at holde Regnskab over Indtægter og Udgifter. 1 Jern Kakkelovn og andet er i Lemvig, hvor den afdøde boede, før hun kom her til Møllen.
Skifteforretningen bliver udsat til 22. Marti 1800. Da ingen af Brødrene her i Boen vare bosatte, saa havde de og de umyndige Pigebørn formaaet Kiøbmand Chr. Aggersborg i Lemvig og Hr. Mikkel Nyboe paa Tangsgaard i Gudum at være Formyndere.
I samtlige Forbem.tes Overværelse blev da fremtagen en liden Skriin, hvori Papiirerne ved Registeringen var Lagte og forsejlet:

1. Skiøde paa Aae Mølle til før afdøde mand Niels Pedersen Kaas af Dato 2. April 1749 med vedhæftet Attest fra
Landstinget.

2. Skiøde paa et Støcke Eng, solgt af Mickel Jacobsen i Tougsgaard til den afdødes første Mands Formand, Niels
Pedersen Kaas paa et Stk. Eng uden Hartkorn, dat. 24 April 1757.

3. Revers Fæstebrev paa et Huus med Jord Øster Bakhuus kaldet ved Kongsgaard i Nissum Sogn til Søren Borg bortfæstet
d. 1. Maj 1792 for Landgilde 5 Rdlr 4 Mk. 0 Sk.

4. Skiøde paa bem.te Huus indbefattet under Skiødet paa Kongensgaard, som forhen er solgt, dat. 26. Juny 1783.

5. Kongl. Bevilling for Afdøde Enke og sidste Mand Bendt Hauskov at sidde i uskiftet Boe, dat. 6 November 1778.
Ovennævnte Huus blev vurderet for 200 Rd 0 Mk 0 Sk

Niels Møller anmeldte, at hans salig Moder kort før hendes Død havde kiøbt nogle Engkroge indtil Møllens Eindomme beliggende for 70 Rd. 5 Mk. 0 Sk

Endvidere anmeldte Sønnen, at Boen havde tilgode hos Peder Sløks Enke i Lemvig 50 Rd. 0 Mk. 0 Sk
Hos Jens Søndergaard i Lemvig for kiøbte Markjorder efter hans Brev af 4. April 1799 832 Rd. 0 Mk. 0 Sk
Hos Peder Winkel i Lemvig en Rest paa Gaard og nogle solgte Markjorder i Lemvig, Capital og Renter 1040 Rd. 0 Mk. 0 Sk

Endvidere indleverede Sønnen en Fortegnelse, som er uddraget af gamle Bøger Aaret før hun døde over adskillig Tilgodehavdende hos een og anden, men hvoraf endeel ei kand ventes at indkomme.
Endnu en senere Fortegnelse over Tilgodehavende.
N. Møller foreviiste en Bog, hvori han havde optegnet ald Indtægt og Udgift fra hans Moders Døds Dag, denne Bog kunde han ei undvære.
Derefter blev Giælden anmeldt at være følgende:
1. Var Encken skyldig til Hr. Chr. Lundsgaard paa Leergrav 600 Rd. 0 Mk. 0 Sk
tillige med et Aars Renter 24 Rd. 0 Mk. 0
2. Til Chr. Pedersen i Nestholt Obligation 700 Rd. 0 Mk. 0 Sk
Renter et Aars til Snapsting 1800 28 Rd. 0 Mk. 0 Sk
3. Kiøbmand Hr. Niels Kjær i Holstebroe, Rest 312 Rd. 0 Mk. 0 Sk
4. Jens Bierum 227 Rd. 0 Mk. 0 Sk
5. Niels Offersen i Hou 52 Rd. 0 Mk. 0 Sk
6. Chr. Gregersen i Vejlbye 35 Rd. 2 Mk. 0 Sk
7. Jens Futterup 7 Rd. 2 Mk. 12 Sk
8. Kiøbmand Jens Kiær 19 Rd. 1 Mk. 12 Sk
9. Peder Winkel i Lemvig 63 Rd. 0 Mk. 5 Sk
10. Smede Regning fra Jac. Kirkebye, Humlum 3 Rd. 5 Mk. 6 Sk
11. Skomager Regning fra Chr. Dump 1 Rd. 0 Mk. 0 Sk
12. Anders Kirkeby 5 Rd. 4 Mk. 4 Sk
13 Kiøbmand Andrup i Lemvig 12 Rd. 4 Mk. 0 Sk
14. Lars Stausboel i Gudum 9 Rd. 2 Mk. 0 Sk
15. Sinders Markholm 6 Rd. 0 Mk. 0 Sk
Kiøbmand Hillerup i Aalborg 76 Rd. 0 Mk. 0 Sk
Over Møllen og Eiendomme blev berammet Auction den 18. April og den 19. April over Løsøret.”
Anno 1800 d. 17. April blev Skiftet atter foretaget i Aae Mølle. Der blev fremlagt en Del mindre Regninger.

Jørgen Møllersvend har tilgode paa sin Løn til næste Majdag 10 Rd. 2 Mk. 8 Sk.
Tiensetepigen Karen i Løn og laaente Penge til næste Maj d. a. 32 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Saa bliver opgivet en Deel Debitorer for tilgodehavende
Korn for ialt 47 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Niels Møller fremlagde 2de Fortegnelser over Indtægt og Udgift til Møllen siden Moderens Død.
Arvingerne anmeldte, at de var bleven enige om at dele noget Sølv og Sengeklæder mellem sig. I henseende hvad der er af Forældrene kostet paa yngste Broder, da blev alle Arvinger enige om, at samme skulle bestemmes til 50 Rd. Ligesaa hvad Jens Severin har faaet af sin Moder Reede Penge 100 Rdlr. efter Beviis.
Niels Møller tilkendegav, at han havde fem Aars Løn tilgode her i Møllen, som han ventede ham billigt blev ham tilstaaet med 60 Rd.
Jens Severin skulle have 16 Rd. til en Skatolle.
Af Fællesboen skulle udbetales hver af de trende umyndige Pigebørn til Hjælp til Seng og Bryllup 50 Rd.
Endelig blev og af samtlige Arvinger tilkendegivet, at deres Sal. Moders Villie og Bestemmelse var, at Søsteren Maren Catrine skulle have forlaads af Boen 50 Rd. i Betragtning af, at hendes Helbred Legems og Sinds Kræfter ei er saa god som de andre Søskendes.
Endvidere at de 2de andre Søstre skulle have hver en Strygejern, som et er vurderet.
Næste Skiftesamling blev bestemt at holdes i Tanggaard d. 16. Juni Næst Kl. 10 Formiddag.
Endnu blev anmeldt, at Mællen var solgt med Eiendommen for 4050 Rd. til Erich Houmark fra Thyholm.
Huset var solgt for 261 Rd. til Hr. Lund Kongensgaard.

Den 16. Juni 1800 blev Skiftet foretaget paa Tangsgaard i Gudum.
Maren Viingaards skifte fortsat:
Nogle Creditorer mødte og fik deres Tilgodehavender udbetalt. Der var nogle mindre Uoverensstemmelser, der blev rettet, og Skiftet blev udsat til d. 28. Februar 1801.
Erich Houmark fremlagde en Regning
paa Skatterne af Møllen 1. April paa 6 Rd. 5 Mk. 1 Sk.
Den umyndige Anne Marie fordrede Farveløn
for et Stykke Tøj og Skræderlønnen, ialt 3 Rd. 3 Mk. 3 Sk.
I Henseende til de hos Arvingernes Moster, Peder Sløcks Enke i Lemvig, Mette Catrine, tilgodehavende 50 Rd., da var Arvingerne Enige om, at hun ikke derfor skulle tiltales, men at de skulle tildeles enhver efter sin arve Ret
Skiftet blev derefter udsat til d. 20. Juni, og Arvingerne bad, at Skiftet maatte blive sluttet. – Skifteforvalteren var Byfoged Tranberg fra Holstebro ved sin Fuldmægtig Niels Sinding med Vitterlighedsvidner Jens Skodborg og Peder Højbjerg, begge af Gudum Sogn.
Skiftet blev sluttet paa Tanggaard. Niels Møller Hauskov var tilstede paa egne og Broder Jens Severins Vegne. Jens Mærsk fra Houmaae i Hou Sogn paa sin Kone Else Kirstines Vegne. Vil Eriksen, som nu er gift med Arvingen Maren Catrine, var tilstede. Han bor i Hou Sogn paa Bæk kaldet, og for Anne Marie, som tjener Hr. Hans Hansen i Ringkøbing, var tilstæde Hr. Agerskov, Lemvig.
Boets Indtægt 2882 Rd. 2 Mk. 12 Sk.
Købesummen for Aae Mølle
var med Renter 4004 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Købesummen for det af
Hr. Lund købte Hus + Renter 271 Rd. 2 Mk. 8 Sk.
Boets Intægts Summa 7191 Rd. 5 Mk. 4 Sk.
Indkomne Auctionspenge. 33 Rd. 1 Mk. 2 Sk.
Summa Indtægt 7191 Rd. 0 Mk. 6 Sk.

Udgifter
Ifølge Incassators fremlagte Regning 2599 Rd. 5 Mk. 4 Sk.
Købmand Thygesen 1 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
Niels Møller Hauskov 60 Rd. 0 Sk. 0 Sk.
Jens Severin Hauskov 15 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Else Kirstine Hauskov 50 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Anne Marie Hauskov 50 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Maren Catrine Hauskov 50 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Ditto April 1800 50 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
Peder Søegaard og Mads Pedersen + Renter 73 Rd. 4 Mk. 0 Sk.
Peder Kiær 1 Rd. 5 Mk. 0 Sk.
I alt 2951 Rd. 2 Mk. 4 Sk.
Boets Beholdning 4239 Rd. 0 Mk. 12 Sk.
Skiftets Bekostning bl. a. Beskrivelse af 50 Ark 25 Rd. 137 Rd. 3 Mk. 6 Sk.
Til Deeling 4102 Rd. 0 Mk. 12 Sk.
Hver af Sønnerne faar 1172Rd. 0 Mk. 3 Sk.
Hver af Døttrene faar 586 Rd. 0 Mk. 1 5/7 Sk.
Ser man på skiftebrevet kunne man forledes til at tro, at det var en særdeles velhavende enke, der var død, men i december 1799 skrev Maren Wiingaard selv til Niels Offersen i Hou for at bede om henstand med betalingen af 50 Rd.

Velagte og gode Ven
Niels Offersen.
Jeg er formodende, at min Sønne-Konne har Efter løfte Talt med Eder paa mine Vegne om de 50 Rdlr. Maatte blive staaende hoes mig inu, da ieg der Ved skeede Tieneste da her er veest Falden mig merre Udgifter paa, end ieg havde Venttet, og desuden har ieg Kiøbt noget Ruug, som skal betalles til Snapsting, saa og et støk Mark iord, hvorfor ieg var dem behøvende, ieg Venter altsaa at Begieringen bliver opfyldt, og derom beder ieg om med allerførste et Par Ord fra Eder at til mælde mig des meere for Viisning, som ieg ikke har megen tvivl om den feiller, og i Vente her af forbliver ieg Eders Ven Inde.
M Viingaard
Aa Mølle December 1799.
(Redigeret 23. februar 2013)

Comments are closed.