Jens Pedersen

Jens Pedersen, der nævnes i Matr. 1688, som gårdfæster i Roesgaard i Rom, der hørte under Ryssensten gods i Bøvling.
Han antages at være født i Ramme omkring 1681.
Han var gift med Bendte Olufsdatter, der stammede fra Sønderby i Hygum Sogn.
Jens Pedersen og Bendte Olufsdatter bor på et tidspunkt sammen med deres datter i Mel Toftum i Resen.
Efter Jens Pedersens død, boede Bente som enke i Roesgaard i Rom. Hvor hun døde omkring 1748.

Vort kendskab til familien har vi fra Skodborg og Vandfuld herreders justitsprotokol under den 6. oktober 1768,
hvor dattersønnen Bendt Hauskov i en arvesag giver afkald – samtidig gøres der rede for moderens familieforhold.

Fredagen den 6. Oktober 1768. Hvor da for Retten fremstod Signor Bendt Mathias Hauskov Køb- og Handelsmand i Lemvig og (i Henseende til en hans og flere i Egnen ved Lemvig, deres afdøde Slægtning paa Rosenberg under Baadesgaards Gods i Lolland navnlig Peder Jensen) fremstillede fire bosatte Danemænd, nemlig Ove Christensen Smidsgaard, Jens Christensen Berg og Jørgen Laursen, alle tre af Hygum Sogn, samt Thomas Poulsen Vinkel af Hou Sogn for at gøre Oplysning og Forklaring om, hvem der ere fornævnte afdøde Peder Jensens nærmeste Arvinger. Og forklarede da disse fire Mænd, at de hver for sig kendte nu afgangne Peder Jensens Moder, nemlig Bendte Olufsdatter, som tilsidst boede og døde udi Roesgaard i Rom Sogn her i Egnen for nogle og 20 Aar siden som Enke; men tilforn boede hun i Sønderby udi Hygum Sogn, og var gift med en Mand navnlig Jens Pedersen som døde der paa Stedet nogle Aar før Hustruen døde, disse tvende ægtefolk avlede udi deres Ægteskab 2de Sønner og 5 Døttre, som ialt er 7 udi Tallet. Navnlig
I: Nu afdøde Peder Jensen i Lolland,
II: Oluf Jensen Som endnu lever og boer udi Agger udi Hygum Sogn,
III: Maren Jensdatter, som var i Ægteskab med Simon Villadsen udi Sønderby udi Hygum Sogn og er ved Døden afgangen, og har efterladt sig 2de Sønner, navnlig
Jens Simonsen boende udi førnævnte Sønderby,
Vill Simonsen i Søgaard udi Tørring Sogn, begge fuldt myndige,
IV: Ane Jernsdatter som endnu lever og er Enke efter Poul Poulsen Aalsgaard i Hygym, opholder sig hos hendes Broder Fornævnte Oluf Jensen udi Agger?
V: Kirsten Jensdatter som er Enke efter afgangne Laurids Villadsen udi Hauskov udi Gudum Sogn paa hvilket Sted hun sig endnu opholder hos en hendes Søn Villads Laursen,
og er hun tillige Moder til Bendt Mathias Hauskov.
VI: Mette Kirstine Jensdatter ved Døden afgangen som Pige uden Livsarvinger i Viborg Købstad her i Landet.
VII: Ane Jensdatter som er Enke efter afgangne Jens Jensen Roesgaard i Rom, men opholder sig nu hos en Datter udi Sønder Bredal i Gudum Sogn.
Altsaa da Peder Jensen sig ingen Livsarvinger haver efterladt, bliver det klart, at disse Hans anførte i live værende Søskende og deres Børn, bliver hans nærmeste og eneste Arvinger, da ingen flere er i Live. Hvorpaa de nævnte fire Vidner gjorde Lovens Eed med oprakte fingre sig saaledes at forholde i Sandhed,og blev derpaa fra Retten dimiteret.
Sr. Bendt Mathias Hauskov paa sin Moders og øvrige Arvingers Vegne begjærede alt hvis saaledes passeret maatte ham beskreven meddeles, som Retten og bevilgede.”                                                                                                                                                       (B77B – 2 side 774a)

Comments are closed.