Ville Laursen Hauskov

Vill Lauridsen Hauskov er, hvis man henholder sig  til de data, der er indhugget i den store smukke gravsten, der er opstillet i  våbenhuset til venstre for døren i Gudum kirke født den 21. april 1712 i Hauskov i Gudum som søn af Laurids Villesen Hauskov og hans kone Kirsten  Jensdatter fra Sønderby i Hygum.

Som den ældste søn i gården overtager Vill Hauskov,  som han kalder sig, gården efter sin far. Gården ligger endnu på sin gamle plads.
Fra 1670 til 1718 var den udlagt som ryttergård. Det var en stor tvillinggård
med hartkorn 10 td. 5 skp. 0 fk. 1 alb. 1718, da kronen afviklede ryttergodset,
blev gården købt af enken efter Lucas Andersen Nors på Kabbel. Det nævnes ved  den lejlighed, at Christen Christensen har været fæster, men at fæsteren nu er Lars Villadsen, Villes far.

Mens
Laurids Hauskov i 1710 flytter ind i Hauskov som rytterbonde og fæster, er det rimeligt at antage, at Vill Hauskov allerede før faderens død i 1737 er flyttet ind som selvejer , og det var ikke nogen fattig mand, der sad i Hauskov. Kun få meget velhavende betalte skat af formuen i de år – Vill er en af dem. Han opgiver selv til Ribe stiftamts skattekommission
i 1743. Det ses at :                (B9 – 1120 side 77)

Hauskov er sat til  500 Rd
Gæld til søskene    300 Rd
Der betales formueskat af   200 Rd

Vill Larsen i Haverschau han ernærer sig af 10 Td. 5 Skp. 0 Fdk. 1 Alb.
 Kopskat  2 Rd – En Dreng  48 Sk   =  2  Rd 48 Sk
 Af Formuen 200 Rd                              4 Rd   0 Sk
                                                      I alt      6 Rd  48 Sk

Den 17. oktober 1746 vies Ville uden trolovelse – men med kongebrev – til Karen Jensdatter. Hun er født i Byskov i Nørre Nissum og døbt i kirken den 6. december 1721, som datter af Jens Jøssen Byskov og Maren Pedersdatter fra Fladhede i Ramme.

1751 blev Ville sammen med Jens Knudsen Skov: “ to af de gudfrygtigste, oprigtigste og bedste sognemænd “ af præsten valgt som medhjælpere, hvilket dog ikke betød, at Ville holdt sig tilbage, da præsten i Gudum, Lars Jelstrup, forsøgte at indføre nye skikke i sognet. Han ønskede, at en del af de naturalier, som ved højtiderne afleveredes til ham som løn, blev ombyttet med blanke rigsdaler. Ville og andre sogne mænd protesterede.
(Tingbogen  17.03.1751. side 548)

Som sin lillebror, vor ane, Bendt Lauridsen Hauskov, der var købmand og rådmand i Lemvig, forøgede Ville sin formue blandt andet gennem handel med gårde.

Den 20. april 1760 køber han Sønder Bredal i Gudum af Præsten for 146 rigsdaler, der er 2 td. 5 skp. 2 fdk. 2 alb.   (Tb. s. 635)

Den 20. april 1761 er Ville igen på handelen, da han køber Sønder Bredal (B77 B – sp 2  s.635, 34B)

Vill Hauskov er sammen med sin bror Bendt tilstede sammen med enkemanden Jørgen Heldum, da der i 1753 holdes skifte over søsteren Karen Lauridsdatter i Heldum.

Da der den 8. maj 1762, afholdes auktion på Kongensgaard i Nørre Nissum, køber Ville det halve af gården Midtiby.
Den var delt op i to halvgårde, hvilket var meget almindelig på den tid. På gården boede fæsteren Peder Nielsen. Peder købte gården til selveje af Ville den 24. juni 1779. Den var da på 8 td. 7 skp. 1 1/2 alb. og med årligt landgilde på 12 rigsdaler. Salgsummen var 737 rigsdaler.    (Tb. s. 103)

Som ejer af 22 tønder hartkornvar Ville efterhånden i klasse med egnens andre store godsbesiddere f. eks. manden på Gudumkloster.

Da Mads Møller i Aae Mølle den 5. juli 1782 blev stævnet for Skodborg og Vandfuld herredsting, var det Ville, der sammen med en anden af vore aner David Pedersen i Touborg var vidner, da stævningen blev læst op i møllen.

I Skøde og Panteprotokollen kan man se, hvad Ville må yde i hoveri og skat.
Villads Laursen
Hartkorn           Landgilde
3-6-2-2½     7 Rd. 2 M. o Sk

Og giør 1 dags ploven  2 M.
“    1 Møg agen     2 M
“    2 Køeren       2 M
“    2 Riven         1 M. 8 Sk.
“    1 Høsten       2 M
“    1 læs Lyng    1 M. 8 Sk
1 ægte paa 4 Miile 3 Rd 3 M.
1 lang ægte        1 Rd 0 M  0 Sk
Tilsammen          6 Rd 5 M. 0 Sk.
(B77B sp249 s. 20b skøde og pantepr. Omk. 1790, nr. 19 Øster Lind)

1784 lægger Ville op. Han sælger ”efter derom gjort mundtlig accord” Hauskov til sønnerne, Jens og Anders, for 1600 rigsdaler.                                     (B77 B – sp 2  s. 45)

Lige efter jul 1785 dør Ville. Han bliver begravet den 7. januar på Gudum kirkegård.
Ved skiftet efter Ville ses det, at: hele Boens Midler og Ejendele anslås til 5500 rigsdaler. Det nævnes også, at sønnen, Jens Villesen, overtager “hele Boens Midler og Ejendele”, forudsat han udreder anseelige beløb til sine
søskende.

Den 23. juli 1785 er der samfrænde skifte i Hauskov i Gudum efter sal.
Villum Lauridsen Hauskov. Samlet i Hauskov var Enken Karen Jensdatter med lavværge Christen Christensen af Kloster Mølle

Børn og arvinger:
Laurids Villumsen i Sodborg i Rom
Jens Villumsen Hauskov på Hauskov
Mads Villumsen Hauskov på Meld Toftum
Anders Villumsen Hauskov hjemme på Hauskov
Maren Villumsdatter Hauskov oo Søren Mortensen Traberg, Nørre Nissum
Kirsten Villumsdatter Hauskov oo Jens Nielsen Mattrup
Karen Villumsdatter Hauskov, hjemme og umyndig med formynder hendes ældste bror, Laurids Villumsen, og hendes farbroder, Jens Lauridsen Hauskov i Øster Bjerrum.
Der henvises til en kongelig bevilling af 25. marts 1774, der på almindelig royal vis indledes med:

Wi Christian den Syvende af Guds Naade Konge af Danmark og Norge osv. – – – gjør alle vitterligt:

Den kongelige bevillig giver tilladelse til, at den længstlevende må sidde i uskiftet bo og har ret til sammen med de nærmeste frænder at skifte med børnene uden myndighedernes indblanding. 
%0

Comments are closed.