Laurids Villesen Hauskov

Laurids Hauskov, som han ofte kaldes efter sin fæstegaard i Gudum, er med stor sandsynlighed født i Dahlgård, Hygum sogn omkring 1685 – som søn af fæstebonden Wille Simonsen i dennes andet ægteskab. Hans mor kunne være Karen Lauridsdatter, datter af rytterbonden Laurids Jensen i Hygum. *) Se noter

I hans fæstebrev fra 1710 opgives det, at han medbringer et fripas fra Ryssensten gods.
I regimentets regnskaber ses under sessionen i Holstebro den 26.03.1710 følgende:
Gudum Sogn:
Hauerskov, denne gaard som Kaptajn Diderichsen havde i fæste, og nu formedelst sin Udmarch til Holsten maatte kvittere, har sig ind fund et en sufficant Person med rigtigt Pas, Lars Villadsen fra Ryssensten Gods, med Vilkaar, som han straks svarer Udgifterne og de brøstfældige Huuse reparerer, samt behørig og udkrævende Besætning Stedet med forsyner, at blive fæstefri. Stedets Hartkorn efter Red. 7-0-0-0
Svar: Forundes Gaarden fæstefri.
Holstebro den 26.3.1710
(M 44506 bog 15)

Hauskov, der er beliggende tæt ved vejen, som går fra Struer til Nørre Nissum, var en ryttergård. Det vil sige, at Laurids Hauskov sammen med mange andre af vore aner var den økonomiske rygrad for det 1. Jyske Regiment til Hest.
Fordelen ved at have rytterbønder blandt sine aner er, at man i regimentets regnskabsbøger kan finde mange, ofte personlige oplysninger, der ikke findes andre steder. For eksempel ved vi nu, at Laurids Villesen far er en af fæste-bønderne under Ryssensten gods. Så gælder det bare om blandt godsets mange fæstebønder at finde en Vill, Ville eller en Villads – altså den rigtige. En opgave
L. Jensen-Kviesgaard har løst på overbevisende vis.

I regnskaberne for 1695 ses det, at de tidligere fæstere på Hauskov havde det så svært, at de ikke så anden udvej end at give op. Vi befinder os i en tid med krig, kvægpest og uår – og ingen forsikringer. For eksempel ses det fra sessionen i Holstebro den 26. marts 1710 om Hauskov: Hertzum:

Syn på ryttergods
1695 Hauskov i Gudum:.
. . . . Gaarden temmelig aftagen, Husene ganske brøstfældige og staar for Fald, Ejendommen forsvækket . ., Høvederne ringe og faa . .Midlerne borte . . Manden i stor Armod paa Grund af Sygdom (kræft i underkæben), at Gaarden ikke skulle blive ganske øde antages Jens Christensen Kokholm, Restancer 1792 efterladt, fri for Fæstet, . . nyde Bygningstømmer.

Jens Christensen afgiver fæstet til Kaptajn Dideriksen den 6. maj 1709. Han får lov at tage alt løsøre og boskab med til sin nye gård, men gælden til regimentet på 28 2/3 rigsdaler eftergives ikke.

Vi kender ikke noget til Laurids Hauskov før hin martsdag 1710, da han møder op for kommissionen med sit fripas – men han har altså aftjent sin værnepligt – og kan derfor ikke være præstesøn. (Præstesønner var fritaget for soldatertjeneste).

Kort tid efter at Laurids fik fæste på Hauskov, blev han gift med Jens Pedersens og Bendte Olufsdatters datter, Kirsten, fra Hygum. Hun var født omkring 1683.
Deres ældste søn, Ville, er født i Gudum i1712. Man må formode, at vielsen har fundet sted i Hygumåret før.

1716 sælger kongen ud af sit ryttergods. Regnskabet viser, at Laurids stadig er fæstebonde i Hauskov.
I Lundenæs Bøvling amters kontributationsregn-skab – skatteregnskab for årene 1717-18 kan man se gårdens størrelse:

Hauschou: Hartkorn 10 Td. 5 Skp. Fdk. 1 Alb.
Christen Christensen nu Laurs Viillesen.

Det var som nævnt ikke nogen guldgrube Laurids overtog hin marts dag 1710. Selvom hartkornet senere blev nedskrevet fra 10-5-0-1 til 7 td., må man regne med, at han, som alle andre bønder på den tid, måttet arbejde hårdt for at tjene til skatter og afgifter samt de daglige fornødenheder til sin familie.
Hvordan afskeeds=passet har været udfyldt hin dag i 1710, da Laurids Villesen anmodede om fæstet på ryttergården, Havskov, i Gudum, kan vi naturligvis ikke vide ikke vide, men ordlyden kan ses i Hardsyssel Årbog 1988.
(Hardsyssel. Årbog 1988 s. 7: Hvorledes Hoveriet aldeles kan afskaffes)

Gudum Sogn, Ringkjøbing Amt.
Laurids Villesen Hauskov nu __ Aar gammel __ Tommer høi, _____ Øine, ____ Haar, _______ af Skuldre og ______ af Been, der haver tient udi __ Aar som Landsoldat med det 2de Jydske Infanterie Regiment og har at være Gaardmand meddeles herved hans Afskeeds=Pass: Hvorefter han sig kan opholde paa hvad Sted i Landet han Lyster
Udi Land=Milicie=Sessionen for Ringkjøbing Amt den 24. Martii 1710

Den 24. oktober 1718 køber Birthe Hansdatter Biere, enke efter Lucas Andersen Norss til Cabelgaard, Hauskov af kongen for 638 Rd. 12 Sk. Hartkornet er10-5-0-0-. Det er altså efter den dato Laurids køber Hauskov til selveje.

En lille notits i Lundenæs Bøvling amters skifteprotokol angiver, at der blev afholdt skifte efter Laurids Hauskov i stærvboet (Hauskov) den 15. juli 1737. I henhold til loven afholdtes skifteforretningen sædvanligvis en måned efter dødsfaldet. Vi kan herefter regne ud, at Laurids døde som godt halvtredsårig i Hauskov i Gudum midt i juni 1737. Han er født omkring 1685. Desværre er hans skifte, som så mange andres, gået tabt.
Skifte B77B – 5 15 februar 1737 s. 192b, 23 november 1741 ( M 31.479.)

I Skodborg og Vandfuld herreders justitsprotokol under den 6. oktober 1768 gi-ver sønnen, Bendt Hauskov, afkald (kvitterer) for en arv. Ved den lejlighed be-skrives slægten. Det angives, at Kirsten er på aftægt hos sønnen, Villads Laur-sen i Hauskov og at hendes forældre var Jens Pedersen og Bendte Olufsdatter fra Sønderby i Hygum.

Fredagen den 6. Oktober 1768. Hvor da for Retten fremstod Signor Bendt Ma-thias Hauskov Køb- og Handelsmand i Lemvig og (i Henseende til en hans og flere i Egnen ved Lemvig, deres afdøde Slægtning paa Rosenberg under Baadesgaards Gods i Lolland navnlig Peder Jensen) fremstillede fire bosatte Danemænd, nemlig Ove Christensen Smidsgaard, Jens Christensen Berg og Jørgen Laursen, alle tre af Hygum Sogn, samt Thomas Poulsen Vinkel af Hou Sogn for at gøre Oplysning og Forklaring om, hvem der ere fornævnte afdøde Peder Jensens nærmeste Arvinger. Og forklarede da disse fire Mænd, at de hver for sig kendte nu afgangne Peder Jensens Moder, nemlig Bendte Olufsdatter, som tilsidst boede og døde udi Roesgaard i Rom Sogn her i Egnen for nogle og 20 Aar siden som Enke; men tilforn boede hun i Sønderby udi Hygum Sogn, og var gift med en Mand navnlig Jens Pedersen som døde der paa Stedet nogle Aar før Hustruen døde, disse tvende ægtefolk avlede udi deres Ægteskab 2de Sønner og 5 Døttre, som ialt er 7 udi Tallet. Navnlig I: Nu afdøde Peder Jensen i Lolland, II: Oluf Jensen Som endnu lever og boer udi Agger udi Hygum Sogn, III: Maren Jensdatter, som var i Ægteskab med Simon Villadsen udi Sønderby udi Hygum Sogn og er ved Døden afgangen, og har efterladt sig 2de Sønner, navnlig Jens Simonsen boende udi førnævnte Sønderby, og Vill Simonsen i Søgaard udi Tørring Sogn, begge fuldt myndige, IV: Ane Jernsdatter som endnu lever og er Enke efter Poul Poulsen Aalsgaard i Hygym, opholder sig hos hendes Broder Fornævnte Oluf Jensen udi Agger? V: Kirsten Jensdatter som er Enke efter afgangne Laurids Villadsen udi Hau-skov udi Gudum Sogn paa hvilket Sted hun sig endnu opholder hos en hendes Søn Villads Laursen, og er hun tillige Moder til Bendt Mathias Hauskov. VI: Mette Kirstine Jensdatter ved Døden afgangen som Pige uden Livsarvinger i Viborg Købstad her i Landet. VII: Ane Jensdatter som er Enke efter afgangne Jens Jensen Roesgaard i Rom, men opholder sig nu hos en Datter udi Sønder Bredal i Gudum Sogn. Altsaa da Peder Jensen sig ingen Livsarvinger haver efterladt, bliver det klart, at disse Hans anførte i live værende Søskende og deres Børn, bliver hans nærmeste og eneste Arvinger, da ingen flere er i Live. Hvorpaa de nævnte fire Vidner gjorde Lovens Eed med oprakte fingre sig saaledes at forholde i Sandhed, og blev derpaa fra Retten dimiteret. Sr. Bendt Mathias Hauskov paa sin Moders og øvrige Arvingers Vegne begjærede alt hvis saaledes passeret maatte ham beskreven meddeles, som Retten og bevilgede. B77B – 2 side 774a

Efter Laurids død sad Kirsten enke i 42 år til sin død i 1779. Hun blev begravet den 17. juli på Gudum kirkegård som 96-årig – måske var det årsagen til, at præsten end ikke fandt det nødvendigt at nævne hende navn. Hun blev begravet som ”Vill Hauskovs Mor”.

1683 var Hauskov en ryttergård på 8½ Td. Med markerne: Ormdal, Harrits-damme, Harritstoft, Flintbjerg, Højlund, Dybendal File (eng).

Da sønnen Bendt Hauskovs svigerfader, Anders Jøssen, i Hyldgaard i Nørre Nissum døde den 18. januar 1733, var Lars Villadsen Hauskov en af de to vurderingsmænd.

Laurids halvsøster, Anna, bor i Vester Bjerrum i Gudum. Hun er født omkring 1674 og bliver begravet i Gudum den 26. april 1750.
Hun er gift med Christen Bjerrum, der er født ca. 1675 og bliver begravet i Gudum den 19. april 1761.

En interessant oplysning får vi i den ægteskabsbevilling, kongen udsteder på Christiansborgs slot den 3. april 1744, da sønnen, Jens Lauridsen Hauskov, ønsker at gifte sig med sin kusine Mette Christensdatters fra Vester Bjerrum.

”Bevilger og tillader, at Jens Lauridsen Haverschov og Mette Christensdatter, bønderfolk af Guddom [Gudum] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Jens Lauridsen Hauerschovs fader og bemelte Mette Christensdatters moder, vare halv sødskende, og de således hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 3 april 1744.
Bemærk: Halvsøskende. Laurids far har altså været gift to gange.

Jens Villadsen, der er født ca. 1665 kunne være i familie med Laurids Hauskov. En ældre bror? Han er født ca. 1665 og lever endnu i 1748. Han er gift med Birgit Madsdatter fra St. Lund i Humlum/ Resen. H
Hun er født omkring 1668 og blev begravet den 25. april 1748.

Hauskov.
I en skatteliste over Bøvling amt nr. 203. 1629 nævnes Peder Madsen Havskov
I lensmand Laurits Belov Gudum klosters jordebog 1661 nævnes Hauskov for første gang i et trykt dokument, så man ved ikke hvornår Hauskov er kommet under klosteret.

I matriklen 1664 – skat til hans kongel. May: Frederik III. fæster Laurits Wilsen Hauskov.

En fæster på Hauskov
Selvom en af de nye fæstere fik gården på det, der den gang kaldtes rimelige vilkår, måtte han give op. 1704 var et forfærdeligt år for bonden i Havskov. I 1705 lyder det:

-har mistet 4 plovbæster 5 køer, to stude, 5 andre ungnød ligesom hans husbygning af den store storm var fordærvet, hans korn afslagen og fordærvet – intet under, at han opgav gården.
Gården Hauskovs navn ses allerede i Bøvling Amts skatteliste i 1629.

At Havskov ikke var nogen mønstergård, da Laurids Villesen, flyttede ind som fæster i 1710, ses i regimentets regnskabsbøger
(H. Hertzum-Larsen: Syn på Ryttergods 1686):

Gudum sogn, Christen Christensen i Hauskov besværer sig, at han har mistet siden nytårsdag et plovbæst, en plov og en ko, samt over Jordens skarphed og dette års store misvækst, så han kan ikke engang få sædekornet igen, begærer afslag og til hjælp to plovbæster.

Christen Christensen i Havskou i Gudum sogn næst forgangne vinter 1692 er hans bæster af ulykkelig tilfald fradøde. Leveres ham 10 sletdlr til et plovbæst.

1694-1695:
Skodborg herred, ditto er Jens Christensen af Kokholm forundt Christen Christensens i armod, og hel forfaldne gård, Havskov kaldet, i Gudum sogn med condition ar nyde til bygningens reparation 12 rd., og derforuden fri for indfæstning.
Ditto er Jens Nielsens sidst påboede bolig i Trabjerg i Gudum sogn, forundt Bertel Madsen, som han for ham godvillig har opladt, for indfæstning 4 mk.

Som Christen Christensen boende på en gård kaldet Havskov i Gudum sogn, ansat for 7000, har i langsommelig tid været syg og sengeliggende, og det af en sær ulægelig svaghed, så hans halve ansigt ganske er befængt og snart fortæret. Over samme svaghed at han ikke selv har kunnet være ved hans avling og drift, er gården temmelig aftaget, husene ganske brøstfældige og stå på fald, ejendommen forsvækket, høvederne ringe og få, midlerne borte, og manden nu i stor armod. Da på det, gården ikke skulle blive ganske øde, er en ung karl navnlig Jens Christensen af Kokholm i Resen sogn overtalt samme gård at antagel som bemeldte Christen Christensen for ham godvillig afstanden haver, dog på følgende condition at nyde de ved stedet tildragne restancer anno 1692 efterladt, såsom husene står på fald, da at nyde noget bygningstønmier til hjælp, samt fri for fæstes givelse. Bevilges 12 rd.

*)
Noter:
Fra Laurits Jensen-Kviesgaard
Hvad kilderne fortæller om Laurids Vilsen og hans herkomst:
Havde 1710 ansøgt/fået et såkaldt fripas fra Ryssensteen Gods
(Under stavnsbåndet var bondestandens sønner bundet til det Gods, de var født på – for så vidt angik militærtjeneste/fæstemål af gård)!

Fik på Ryttersessionen i Holstebro den 26. marts 1710 lovning på fæste af ryttergården Hauskov!

Blev samme år/året efter viet i Hygum kirke til den ca. 25-årige ungmø Kirsten Jensdatter, der var født i Sønderby, Hygum sogn. Hendes søster var/blev gift med Simon Villesen! NB! Simon og Laurids bærer samme patronym: Vilsen alias Villadsen!

Matriklen 1688 boede i Dahlgård, Hygum sogn, Will(e) Simonsen, Fæster under Ryssensteen Gods, Bøvling.
Laurids Vilsen var født under Ryssensteen Gods (jvf. fripasset fra Godset 1710) Laurids og Simon kan være brødre: Faderen er Will(e) = Villads!
I 1688-matriklen for Hygum sogn, Vandfuld herred findes ingen andre med dette navn – der tilligemed er fæstebonde under Ryssensteen Gods (nævnt første gang markbog 1683, dernæst matriklen 1688!
Laurids Vilsen var/må være søn af Will Simonsens 2. ægteskab – 1. ægteskab/datteren Anna Vilsdatter ~ Christen Thomesen i Stor Bjerrum, Gudum (jvf. Jyske registre 1744!)

Sammeholdes kilderne.
a. skiftet/arveafkaldet
b. Wille Simonsen som synsmand 1683
c. Wille Simonsens gård, Dahlgård under Ryssensteen gods
d. Fripasset til Lars Villadsen fra Ryssensteen Gods 1710
e. Laurids Vilsens svigerinde gift med Simon Vilsen i Hygum
f. Jyske registre 1744
g. Gudum Closter havde bøndergods i Hygum sogn ved 1664-matriklen såvel som 1688!
Så passer de som fod i hose!
Jeg finder, at det er dokumenteret og bevist (i min optik) at Laurids Vilsen alias Lars Villadsen var født i Dahlgård, Hygum sogn, Vandfuld herred som søn af Wille Simonsen ~ N.N (Karen Lauridsdatter, datter af rytterbonden Laurids Jensen i Hygum? Min antagelse –Ikke bevist?)
OBS! Tingbogen Skodborg/Vandfuld herred (1684-1688, 1717-1721, Ryssensteen birk :1746- fort.) ikke undersøgt L. Jensen-Kviesgaard

Comments are closed.