Krigeriske og andre præster fra Sem sogn.

Niels Thomsen – 1579. 
“- blev 1789 overfalden af Poul Dall, da han gik af Kirken til sit Huus, og som slog ham, da han gik med vasa sacra (alterkalken) i Haanden.
Rigens Raad dømte (25/7 1590) denne fra Livet, men han benådedes.”

Philip Mogensen Todberg – 1691.
Død den 13. 10. 1695 – ” vistnok staaende for Alteret i Sem Kirke.
Efter den kgl. Benaadning skulde han have resideret i Hem Præstegaard; men M. Hyp-hoff, stolede paa sine Patroner til Hove, lod ham forblive i sit Huus, for at have tillige Tieneste af ham i Mariager, hvilket gik undertiden noget urigtigt til, efterdi han paa en dag ofte maatte forrette Tieneste i alle tre Kirker. Efter hans Død klagede Bønderne over den Uorden, der skete med Tjenesten, der blev forrettet undertiden meget tidligt, undertiden meget sildigt, saa at de ej kunde passe paa den rette Tid; forlangede derfor, at Capelanen skulde boe i Hem, at de ej skulde rejse saa langt, naar de til deres Syge behøvede hans Tjeneste.”

Peder Nielsen Lundsgaard af Ørslevkloster.
Kaldet 3. 4. 1695. Født 12. 06 1660. Død 6. 8. 1740
” Underlig, urimelig og trættekjær. Ved Landemodet 11. 10. 1702 dømt, at holde sig sin Contract efterrettelig ( nemlig ogsaa imellem at prædike i Mariager), og at betale til En-kekassen 20 Rigsdaler og i Omkostninger 6 Rigsdaler. Sp. Sparre havde også Strid med ham. Dømt den 12. 10. 1707 til 10 Rigsdaler Mulkt og 10 Rigsdaler i Omkostning-er. Anfaldt Sp. Friedlieb for Alteret i Hem Kirke; vilde slide Messeklæderne af ham; kradsede ham med Neglene i Ansigtet o. s. v.; Commissionsdom (27) blev af F. ind-stevnet til Høiesteret; men det kom til Forlig, hvorved Contracten blev gjort til Intet og L. skulde nyde Løn efter Forordningen 9. 1. 1728, men han mistede Avlingen; siden levede han roligt og stille.”

Johan Larsen Bruun.
Kaldet 5. 10. 1753. Født Kolding 1726.
“Hans Opførsel var ganske urimelig; thi, som han fortrød paa, at Provsten skulde have saa mange fede Indtægter, og han saa faa og ringe, gjorde han denne mange Chicaner og forsaa sig ogsaa i Embedet; blev angiven for Kirke-Inspectionen i København; reiste dertil og selv, 8. 8. 1757, udleverede sit Kaldsbrev; privatiserede siden i Mariager.”

Comments are closed.